CJIB

Wed 27-Oct-21 - 20:52:30

<=== Naar de Inhoudsopgave

Lasergun winnen op een rechtzaak

Samenvatting: De uitspraak dat de constaterende agent ook de schrijvende agent moet wezen

VR 1994/177 - KANTONGERECHT EINDHOVEN
(mr Knaapen),
14 december 1993

Art. 3, 4 WAHV

[Essentie] Wet Mulder. Administratieve sanctie moet worden opgelegd door de ambtenaar die de gedraging heeft geconstateerd.

[Tekst] De Kantonrechter te Eindhoven,
Post alia:

Appellant is tijdig in beroep gekomen tegen de beslissing van de Officier van Justitie waarbij het beroep tegen een beschikking waarbij een administratieve sanctie aan appellant werd opgelegd, ongegrond werd verklaard.

Appellant is ontvankelijk in het beroep.

Aan appellant is een administratieve sanctie opgelegd terzake het niet stoppen voor rood licht bij een driekleurig verkeerslicht. De gedraging is gepleegd op 16 juli 1992 op de Keizer Karel V Singel te Eindhoven. Appellant is vervolgens staande gehouden. Appellant ontkent door rood te zijn gereden.

Ter zitting heeft de Officier van Justitie aan de kantonrechter geadviseerd het beroep ongegrond te verklaren.

De kantonrechter overweegt als volgt:

Blijkens het zich in het dossier bevindende zaakoverzicht en een proces-verbaal registratienummer 2618 d.d. 27 juli 1993 heeft zich het navolgende afgespeeld.

Op 16 juli 1992 stonden de verbalisanten Van B. en B. in hun dienstvoertuig te wachten voor het rode verkeerslicht bij de Keizer Karel V Singel en de Karel de Grotelaan. Van B. keek in een boekje en hoorde zijn collega zeggen dat iemand door rood reed. Van B. keek daarop op uit zijn boekje en zag de auto van appellant rijden op het kruisingsvlak. Tevens zag hij dat in tegenovergestelde richting van waar de auto van appellant reed enkele auto's voor het hun richting uitstralende verkeerslicht stil stonden. Van B. en B. konden onmiddellijk oprijden omdat het verkeerslicht voor hen groen licht ging uitstralen. Van B. heeft daarop, na staandehouding, aan appellant een aankondiging van een beschikking gedaan.

Appellant heeft zich bij staandehouding beklaagd over het feit dat de verbalisant niet zelf de constatering had gedaan. Nadat appellant zich ook bij het hoofdbureau van politie daarover beklaagd had is hem vanwege de politie medegedeeld dat de verbalisant B. de gedraging heeft geconstateerd. Op verzoek van de Officier van Justitie is een aanvullend proces-verbaal opgemaakt, aan welk proces-verbaal de feiten omtrent de gedraging - zoals hierboven gerelateerd - zijn ontleend. Bedoeld proces-verbaal is voor "gezien" mede ondertekend door de brigadier van politie E.C.M. S.

Blijkens het zaakoverzicht staan onder "toelichting verbalisant" de met betrekking tot de gedraging relevante gegevens vermeld. Daarbij staat als naam van de ambtenaar (die kennelijk de gedraging heeft geconstateerd, opmerking kantonrechter) vermeld: 'S.', en onder eed/belofte: 'eed' en onder verklaring betrokkene: "ik vind het niet terecht".

Ingevolge het bepaalde in artikel 3 WAHV zijn bepaalde aangewezen ambtenaren bevoegd tot het opleggen van een sanctie. Naar het oordeel van de kantonrechter behoort dat echter wel de ambtenaar te zijn die de gedraging heeft geconstateerd. Het kan nimmer de bedoeling van de wetgever zijn geweest dat een ambtenaar die van een collega hoort dat iemand een gedraging heeft gepleegd in strijd met de verkeersvoorschriften op eigen titel aan die persoon een sanctie oplegt. In casu is zulks het geval: blijkens het zaakoverzicht is de sanctie opgelegd door S. Blijkens het aanvullend proces-verbaal is de sanctie gegeven door V. B. en de gedraging geconstateerd door B.

De kantonrechter acht deze gang van zaken zodanig in strijd met de regels van betamelijkheid en zorgvuldigheid dat de beschikking waarbij aan appellant een sanctie werd opgelegd niet in stand kan blijven. Het beroep wordt gegrond verklaard en de bestreden beslissing wordt vernietigd.

Gelet op het vorenstaande behoort ook de beschikking waarbij een administratieve sanctie werd opgelegd te worden vernietigd.

Beslissing

De kantonrechter verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing, alsmede de beschikking waarbij een administratieve sanctie werd opgelegd.

Bron van deze tekst:


Hier staat een heel verhaal van iemand die eens een zaak gewonnen heeft tegen een lasergun.

 • veel leeswerk !!!

  Voor alle Nederlanders die ooit op snelheid zijn gecontroleerd d.m.v. een lasergun en als gevolg hiervan moeten voorkomen voor de rechtbank hebben we hieronder enkele tips uitgewerkt die mogelijk kunnen bijdragen tot vrijspraak.

  In Maastricht (NL) heeft voor het arrondissementsparket een opmerkelijke uitspraak plaatsgevonden waaruit is af te leiden dat de lasergun nog steeds niet afdoende bewijsmateriaal oplevert tegen mogelijke verdachten van snelheidsovertredingen. Voordat we dieper ingaan op de bewuste rechtszaak nemen we eerst enkele verdedigingsstukken door die onomwonden de zwakheid en onbetrouwbaarheid van laserguns blootlegt.

  De onbetrouwbaarheid van laserguns:

  Reflectering: invloed op de reflectering van laserstralen hebben o.a., verkeersborden, gebouwen, reclameborden, alle mogelijke lichtgolven grote bomen en andere stilstaande objecten zijn de bron van storingen en vergissingen in de nauwkeurigheid en uitslag van de lasergun. Schijn maar eens met een eenvoudige lamp op een verkeersbord voor een voorbeeld van deze vorm van reflectering waarbij de lichtstraal weerkaatst wordt in onverwachte richtingen. In de gebruiksaanwijzing van de laserguns fabrikanten wordt er voor gewaarschuwd dat de agent een controleplek moet uitzoeker die vrij is van grote reflecterende objecten. Denk hierbij aan bushokjes, tankstation, geparkeerde vrachtwagens langs de weg etc. etc. Hoe meer storende objecten hoe beter dit is voor je verdediging.

  Straalbreking: Door het buigen van de lichtstraal die wordt geproduceerd wanneer deze door een niet vlak doorzichtig object passeert (b.v. een voorruit). Een laserstraal zal in deze veel voorkomende situatie altijd verbuigen en hierdoor veranderen van richting als deze passeert door dergelijke doorzichtige objecten (Als voorbeeld schijn maar eens met een lamp door een waterglas). Vandaar ook dat een agent zijn lasergun niet vanachter de voorruit van zijn voertuig mag gebruiken. Dus stel dat je ooit bent beschoten tijdens zware regenval en je bent er zeker van dat de agent zich tijdens de meting in het voertuig bevond moet je de rechter hier zeker op attenderen.

  Afgezien van dit voorbeeld heb je dubbel geluk indien het inderdaad hard regende. Net zoals mist zijn ook regendruppels zaken die de laserbundel beïnvloeden. Zorg wanneer je moet voorkomen altijd voor een overzicht op papier met het lokale weer op de datum van overtreding. Volgens mij heeft het KNMI ook een database met historische weergegevens waar dergelijke zaken gemakkelijk achteraf kunnen worden opgevraagd.

  Wat is de veranderingshoek wanneer een laser wordt gestraald op een aquarium (in water dus, met welke graden wordt het afgebogen). En de kortste afstand? Is er ook een formule? NB: er wordt op een hoogte van 25 meter met een laser gestraald. Tot een bepaalde punt P is de laser in de lucht daarna gaat hij over in water tot punt M. Afstand van laser tot aquarium is 15 m. de aquarium is 35(lengte) bij 15 meter(diep).

  Antwoord: dit vraagstuk heeft te maken met het verschil in brekingsindex tussen lucht en water. Indien licht onder een hoek op een lucht-water scheidingsvlak valt dan is de invalshoek anders dan de brekingshoek. De invalshoek i is de hoek tussen de lichtstraal en de normaal in de lucht, de brekingshoek j is de hoek tussen de normaal en de gebroken straal in het water. Dan geldt: sin(i)/sin(j)=n(water)/n(lucht)

  Nu weet ik niet waar je punten P en M zijn gelegen ten opzichte van het aquarium en de laser. Ik ga ervan uit dat P op het wateroppervlak zit en M op de bodem van het aquarium. Stel dat de laser boven de rand A van het aquarium staat op punt H. Dan is tan(i)= AH/AP=(25-15)/AP

  Hieruit volgt i en sin(i) Indien je de brekingsindex van lucht (=1) en water (=1.33) kent dan volgt sin(j) en j.

  Stel dat de normaal door P de bodem van het aquarium raakt in punt Q. Voor de straal in het water tot punt M geldt dan: tan(j)=QM/15

  Interferentie door natuurlijke bronnen: zoals volle maan en extreme laaghangende zon. Deze natuurlijke elementen stralen lichtgolven uit die regeren op de lichtgolven die de laserstraal veroorzaken. Op 27 februari 2002 was het volle maan. De datum waarop de snelheidsovertreding werd gemeten was 28 februari 2002 om 00:15 uur. Dit is een echte knaller voor de rechtbank. Voor meer info over de invloed van de maan klik hier [onbekende link].

  Dubbele weerkaatsing: aangezien bekend is dat laserstralen zo gemakkelijk reflecteren moet de bediener rekening houden met een verkeerde weerkaatsing van een gewone reflectering. Aangezien grote objecten meer reflecterend zijn dan kleinere objecten zullen de laserstralen geneigd zijn om te reageren op deze grotere objecten. Het effect hiervan kan zijn dat men dus in beginsel denkt dat men een reflectie waarneemt van het beschoten voertuig terwijl in werkelijkheid de straal reflecteert via b.v. een tegemoetkomende vrachtwagen en vervolgens terug reflecteert op de lasergun van de controlerende beambte. Deze fout zal wiskundig groter zijn naargelang het doel langzamer beweegt. Met andere woorden lopen burgers die zich redelijk aan de verplichte maximum snelheid houden eerder de kans om bekeurd te worden voor een kleine snelheidsovertreding. Deze theorie wordt ook uitvoerig besproken tijdens het Bologna slice proces in Amerika waarbij een tegemoetkomend sneller voertuig de meting van het langzamere te meten voertuig negatief kan beïnvloeden. Dit is ook de reden waarom de fabrikanten van laserguns het volgende melden in de gebruikaanwijzing: “Een agent mag een voertuig pas beschieten nadat hij zich eerst d.m.v. zijn eigen zintuigen er vooraf van gewist heeft dat het aankomende voertuig de snelheid serieus overtreed. Tevens mag het te beschieten voertuig zich niet bevinden in een zogenaamde colonne situatie. Dit wil zeggen dat er voor, naast en achter het voertuig geen vreemde voertuigen mogen bevinden aangezien dit de juistheid van de meting kan beïnvloeden.” Dus al je beschoten bent terwijl er voor, naast en achter je nog diverse andere voertuigen rijden kun je zeker aanvoeren dat de agent geen rekening heeft gehouden met de invloed van interferenties van andere voertuigen.

  Bewegingsfout van de lasergun: Indien de lasergun wordt bewogen tijdens de snelheidscontrole geeft dit mogelijk een verkeerde getal op de display van de lasergun. Mede hierdoor is het van belang dat de controlerende beambte beschikt over het noodzakelijke up to date certificaat om dergelijke controle apparatuur te mogen bedienen. Indien er een certificaat wordt voorgelegd door de officier van justitie wil dit nog niet zeggen dat dit certificaat het document is dat toebehoort aan de controlerend beambte in kwestie. Het komt helaas regelmatig voor dat van de twee of drie controlerende beambten er maar één van hen de vereiste certificaten heeft behaald. Ondanks dit feit komt het in de praktijk veelvuldig voor dat ook de beambten zonder certificaat de lasergun hanteren. Het bekende fabeltje dat diverse agenten beweren dat bij elke beweging van de lasergun een error/fout verschijnt op het display van de lasergun is natuurlijk niet waar. Als de lasergun zo gevoelig zou zijn zou een error vrije meting uit de losse hand zonder statief onmogelijk zijn. Met zo’n ongebruiksvriendelijke apparatuur stuurt justitie onze beambten natuurlijk niet op jacht.

  Scanning fout: Indien de lasergun tijdens de controle te snel bewogen wordt heeft dit tot resultaat dat de uitslag opvallend kan afwijken. Tijdens een test met een lasergun richting een hoek tussen twee elkaar normaal verbindende muren bleek dat wanneer de lasergun abrupt werd bewogen dat deze een snelheidsaflezing aangaf van 12 km/p/h. Aangezien iedereen weet dat muren niet verplaatsen geeft dit voorbeeld duidelijk aan dat bij abrupte beweging van de lasergun snelheid wordt aangegeven op de display terwijl er van snelheid t.a.v. het gemeten object geen sprake was. Als deze abrupte beweging ook nog in richting van een reeds bewegend doel plaatsvindt zal de uitslag zelfs met meer dan 30% afwijken. Normaal gesproken zal de fabrikant beweren dat in dergelijke gevallen een scanning fout wordt aangegeven op de display van de lasergun. Onafhankelijke testen hebben reeds veelvuldig aangetoond dat dit niet altijd het geval is. Om dit aan te tonen kun je tijdens de rechtszaak terplekke een lasergun eisen als bewijsmateriaal. Waarschijnlijk kan dit een reden zijn om de rechtszaak op een ander later moment voort te zetten i.v.m. met de afwezigheid van het vereiste bewijsmateriaal.

  Cosinus (drie)hoek effect: Van dit effect is altijd sprake wanneer de lasergun en het beschoten voertuig niet exact in elkaar richting bewegen (b.v. wanneer het beschoten voertuig in een hoek beweegt richting de lasergun). Lasergun gebruiksaanwijzingen adviseren de lasergun gebruikers dan ook niet om hun apparaat te gebruiken in situaties waar de hoek tussen het te detecteren voertuig groter is dan 12 graden vanuit het middelpunt van de lasergun. 12 graden produceert inmiddels 2% afwijking in de snelheid die wordt getoond op de display. Dus in dit geval is het zo dat hoe harder je hebt gereden hoe groter de afwijking kan zijn t.a.v. je werkelijk gereden snelheid.

  Automatische stand/slot: Dit is een opvallende eigenschap van een aantal laserguns die het mogelijk maakt voor de controle beambte om automatisch een snelheid te verkrijgen op de display van de lasergun doormiddel van een drempel getal uit het geheugen. De nadelen wegen veelal zwaarder dan de voordelen van deze mogelijkheid.Het voornaamste nadeel is dat dit voorkomt dat de controle beambte een bewegings en/of achtervolginghistorie kan bijhouden (b.v. wat heeft het gemeten voertuig gedaan voordat het de zgn. drempelwaarde overschreed?). Tevens biedt deze functie ook het risico dat de lasergun automatisch op slot gaat bij een de abnormaal getal van een rondzwervend object dat voorkomt uit een niet door de controle beambte waargenomen interfererende bron. Het op slot gaan van de lasergun heeft geen tussenkomst van de beambte nodig. Hij zou als het ware kunnen klaarstaan met de lasergun in zijn hand in rusttoestand. Tijdens deze ruststand met de lasergun op Automatische stand/slot kan het gebeuren dat in de tussentijd, voordat het te meten voertuig in zicht komt, dat andere objecten uitlezingen veroorzaken die niets te maken hebben met het later te detecteren voertuig. Hierdoor zou bij onoplettendheid door de beambte het te meten voertuig onterecht worden beschuldigt van een snelheidsovertreding die is ontstaan door een rondzwervende interferentie van een ander object.

  Direct klaar optie: Alle laserguns beschikken in tegenstelling tot de automatische stand/slot functie ook over een direct klaar optie waarbij de lasergun pas een signaal richting het te meten voertuig zend op het moment wanneer de controlerende beambte de haan van het pistool overhaalt. Deze optie veroorzaakt, dat wanneer de te meten bestuurder over een radar of laserdetector beschikt, dat deze pas een signaal afgeeft op het moment dat de controle beambte de haan van zijn lasergun overhaalt. Hierdoor is de bestuurder meestal te laat gewaarschuwd voor de controlepost waardoor reageren van de bestuurder onmogelijk is. Afgezien van dit voordeel voor de controlerende beambte is het nadeel wederom dat nog steeds de kans voor 50% procent bestaat dat hij meerdere doelen heeft geraakt tijdens de meting. Bij laserstralen is het mogelijk om een error vrije uitlezing te krijgen ondanks dat de retoursignalen afkomstig zijn van meerdere objecten. Bij radar is hier juist alles op gebaseerd terwijl bij laser hier juist de fouten mee ontstaan omdat de laser juist is gebaseerd op het verwerken van een retoursignaal. Volgens de fabrikanten van laserguns zouden in dergelijke gevallen juist errors moeten verschijnen op de displays van de apparaten. Probleem is alleen dat elke beambte ook zelf uit eigen ervaring weet (al zullen ze dit altijd stellig ontkennen) dat je uitlezingen kunt krijgen tijdens een beweging. Of ze nu fout of goed zijn laserguns kunnen beiden weergeven.Ander nadeel van direct klaar optie is ook dat de beambte geen historische gegevens van de snelheidopbouw of afbouw kan leveren met zijn lasergun. Deze informatie heeft men juist nodig om aan te kunnen tonen welk doel daadwerkelijk is geraakt tijdens de meting.En vooral om aan te tonen dat de cijfers correct zijn en dus stammen van het te controleren voertuig. Zie ook punt “Snelheidshistorie” hieronder.

  Snelheidshistorie: Dit betekent in feite dat de controlebeambte de meetapparatuur gericht houd op het te controleren voertuig gedurende enkele seconden om aan te tonen dat de snelheid vermindert als de bestuurder langzamer gaat. Hiermee kan hij dan aantonen dat het jouw voertuig was dat hij heeft geraakt. Nog belangrijker hiermee had hij kunnen aantonen dat de eigenlijke uitlezing op het apparaat accuraat is. Vraag dus bij staande houding altijd naar de snelheidshistorie. Vraag ook naar de naam van de agent die de snelheidsmeting heeft uitgevoerd. Dit kan achteraf handig zijn tijdens de rechtszaak wanneer bewezen moet worden dat de bewuste agent geen certificaat had behaald. Bij radarcontroles worden normaal wel altijd snelheidshistories bijgehouden om hun gelijk, voor een zuivere meting, op dat moment te kunnen bewijzen. Voor laserguns zal men dit in de toekomst ook wel op de een of andere wijze voorzien om te voorkomen dat dit later in de rechtszaal wordt gebruikt als verdediging.

  Externe interferentie: elektrische magnetische interferentie (EMI). EMI kan veroorzaakt worden door alles wat elektrisch is. Radiogolf ontvangers, CB radio signalen, radio_tv_gsm zendmasten, automatische deuropeners, autoalarm, woningalarm... eigenlijk kan bijna alles interferentie veroorzaken op een manier dat dit zuiverheid van de lasergun beïnvloed. Er zijn zelfs voorbeelden van andere laserguns die de gebruikte lasergun beïnvloeden.In mijn specifieke geval stond de beambte, die mij beschoot met zijn lasergun, op 15 meter van een gsm mast verwijdert. Zo’n zware interferentie veroorzaker als een gsm mast moet normaal voldoende reden zijn voor de controlerende beambten om ergens anders te gaan staan. In de gebruiksaanwijzing van de lasergun fabrikanten wordt de agent hierop gewezen.

  Interne interferentie: Dit heeft betrekking op de airconditioning, verwarming, radio en computers etc. binnen in de auto. De interferentie die deze zaken veroorzaken blijven voor een deel binnen de auto zodat het erop lijkt dat zij weinig effect hebben op de lasergun of radarapparatuur. Maar let op! de a/c motorventilator of aircoventilator kan fouten veroorzaken. Deze onderdelen zitten vaak juist aan de voorzijde in de auto gemonteerd met vrij zich naar voren i.v.m. de koeling in het zicht van de lasergun of radarapparatuur. Iedereen weet wel dat b.v. de dynamo of ander elektrisch aangedreven motor eenheid bepaalde golven veroorzaakt die op hun beurt weer storende interferenties veroorzaakt op ander apparaten. Denk maar eens aan het suizende storende geluid dat menigeen in zijn auto kan hebben nadat er aanpassingen zijn gedaan aan de geluidsinstallatie. En aangezien steeds meer burgers vaker hun bolide naderhand voorzien van aanpassingen in de boordelektronica d.m.v. extra versterker, gps, detectors, tv etc. etc. bestaat er dus ook meer kans op storende signalen die op hun beurt weer storend kunnen reageren op de meetapparatuur van de beambten.

  Verder nu we toch over de voorzijde hebben van uw auto is er ook nog iets anders waar justitie rekening mee moet houden: Stel het volgende, veel agenten beweren namelijk dat zij hun lasergun midden op de voorzijde van de auto in de gril richten. Fout, fout en nog eens fout. De meeste grillen van auto’s bestaan uit een lamellen of raster/rooster dat er juist voor bedoelt is om de rijwind door te laten. Wanneer de laserstraal door en tegelijkertijd tegen de gril schiet en vervolgens gedurende de metingstijd van minder dan een seconde de lamel van de gril raakt en tegelijkertijd de dieper gelegen dus verder afgelegen motoronderdelen raakt is de meting reeds onzuiver. Nog gekker wordt het wanneer het deel van de straal dat het motorblok raakt terechtkomt op een draaiende poelie. Natuurlijk ligt het er dan aan hoe je motoropbouw in elkaar zit. De stand van de poelie ten opzichte van de laserstraal zal dan bepalend zijn om überhaups enig effect te hebben. Denk hierbij aan de uitstekende velgarmen van lichtmetalen wielen. Vooral velgen van het type cupvelg zoals ze bekend zijn bij Porsche schijnen hier goed op te reageren qua reflectie op het deel van de laserstraal dat langs het voertuig doorschiet.Let ook op dat vrijwel alle meetapparatuur gevoelig is voor de CB radio in de politie auto. Speciaal wanneer er op dat moment juist gecommuniceerd wordt over deze CB radio. In het geval van een vaste lasergun die rechtstreeks gevoed wordt via een verlengkabel wordt het helemaal vervelend wanneer de voeding hiervoor is aangesloten op dezelfde batterij als de CB radio.

  904 Nm Interferentie: Alle laserguns zenden uit op o.a. de 904 Nm frequentie. Andere apparaten die ook op exact dezelfde 904 Nm uitzenden zijn o.a. Night Vision apparatuur in luxere auto’s (Mercedes, Cadillac en BMW), zonnepanelen, laaghangende zon, bepaalde straatlantaarns.... Een zoekopdracht op 904 Nm via internet (Google) geeft ontelbare producten die hiervoor in aanmerking komen. nm Nanometer (=millimicron/een Miljardste van 1 meter)In de toekomst is het de kunst om voor in de auto een apparaat te vinden dat storing veroorzaakt op deze 904 NM frequentie zonder dat dit specifieke apparaat verboden kan worden door justitie.De tot nu toe gebruikte laserjammers/garagedeuropeners heeft de wetgeving weten te verbieden in die zin dat het apparaat uitsluitend geactiveerd mag zijn op 30 m van uw huis in de beurt van uw garagepoort. Omdat deze wetaanpassing uw continue geactiveerde laserjammer nutteloos maakt is het beter om uit te kijken naar een zinnig alternatief waarvan bekend is dat dit nooit verboden zal worden. Neem b.v. het nightvision systeem. Wanneer iedereen dit als inbouw naderhand in zijn auto monteert zal het niet lang duren alvorens justitie wederom komt met een wetwijziging dat het gebruik van deze apparatuur overdag zal verbieden. Maar ja dan ben je altijd nog nachts beschermd tegen controlerende beambten. Daarbij vraag ik mij af of justitie dit zal lukken om overdag gebruik te verbieden aangezien dit systeem juist is bedoelt om de veiligheid voor ons zelf en andere medeweggebruikers te verbeteren. Denk maar eens aan de situatie waarbij je overdag door een tunnel rijdt. Wel zo fijn om dan een geactiveerde nightvision aan boort te hebben. Er zijn reeds draagbare NightVision apparaten op de markt voor 250 EURO. De gespecialiseerde foto apparatuur zaak heeft vaker dergelijke apparatuur in het assortiment.

  Handleiding laserguns: Als voorbeeld neme de handleiding van Jenoptik Laser Patrol (meesgebruikte lasergun in Nederland) waarin door de fabrikant zelf uitdrukkelijk wordt gewaarschuwd dat de lasergun last kan ondervinden van diverse andere systemen.

  Laserstraal doorsnee: In tegenstelling tot wat veel mensen denken na gebruik van een laserpointer, is een laserstraal van een lasergun van begin tot eind, niet enkele millimeters gelijk in doorsnee. Wanneer een lasergun schiet over een afstand van 300 meter op een naderend voertuig is de breedte van de laserstraal op het punt waar hij het voertuig dienst te raken inmiddels 90 cm van doorsnee. Vandaar ook dat in Nederland een maximale meetafstand van 400 meter wordt gehanteerd. Om op 400 meter te arriveren met een 3 millimeter eindpunt heeft men veel zwaardere laserdiodes nodig die ook veel meer energie vergen. Dergelijke stralen zouden trouwens gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid i.v.m. oog letsel risico. Met name hierdoor maken de toegelaten laserguns alleen gebruik van zwakke laserdiodes die geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Ondanks deze maximale meetafstand van 400 meter bestaat natuurlijk nog altijd de kans dat een straal van 90 cm breed bij aankomst aan het voertuig natuurlijk meer kan meten dan alleen het te meten voertuig. Wanneer de auto beschikt over lichtmetalen reflecterende velgen bestaat zelfs de mogelijkheid dat wanneer de controlerende beambte het voertuig meet dat de laserstraal zich baseert op het snelst bewegende deel van het doel. In dit voorbeeld het lichtmetalen wiel dat sneller ronddraait dan dat het voertuig zich voortbeweegt. Een andere mogelijkheid kan zelfs zijn dat wanneer het te meten voertuig wordt beschoten dat de straal niet de snelheid meet van het te meten voertuig maar juist de snelheid weergeeft van een ander voertuig dat het te meten voertuig inhaalt. Idem is mogelijk wanneer de waaier van de laserstraal door de ruit van het te meten voertuig schiet en hierdoor bijvoorbeeld een achteropkomend voertuig detecteert dat sneller rijdt dan het te meten voertuig.

  Lasergun: Het apparaat heeft twee lenzen. De bovenste lens stuurt een (ongevaarlijke)laserstraal naar een object. De laserstraal wordt weerkaatst door dat object en wordt door de onderste lens weer opgevangen. De reistijd van het licht die tussen het raken van het object en het terugontvangen van het lichtsignaal zit wordt omgerekend naar snelheid. Met gebruikmaking van een statief kan dit zelfs in 0,4 seconden geschiedden. Er kan zowel tegemoetkomend als afgaand verkeer gemeten worden. Technisch is het mogelijk om vanaf 1000 meter te meten. Echter in Nederland is een meting geldig vanaf 400 meter. Er is een minimale meetafstand die wordt bepaald door de afstand te meten vanaf de laserpositie naar het hart van een rijstrook die gemeten wordt. Stel dat die afstand 6 meter bedraagt, dan is de minimale meetafstand 60 meter. De maximale meetafstand is 400 meter dus er is ruimte genoeg. De meeste metingen geschieden tussen de 150 en 250 meter. De resultaten worden allemaal op het PV vermeld. Evenals de ijkdatum van de laser en of de controlerend beambte gecertificeerd laser bedienaar is.

  De negatieve invloed van het doppler-effect op laserguns: Iedereen kent het doppler-effect van voorbijrijdende auto’s. Wanneer een geluidsbron op je afkomt klinkt de toon hoger dan wanneer hij zich van je af beweegt. Dit principe geldt voor alle soorten golven, van de laagfrequente geluidsgolven tot de extreem hoge lichtgolven als laser. kleur afhankelijk van de frequentie. Het principe van de radarmeting berust juist op het zogenaamde DOPPLER-effect. Dat betekent dat radargolven, die een bewegend voorwerp raken, veranderen van frequentie. Buys Ballot nam in 1845 het doppler effect bij geluid waar. Op het moment dat een trein de waarnemer heeft gepasseerd, zal de toon van het geluid dat veroorzaakt word door de trein veel lager klinken. Chr. J.Doppler ontdekte in 1846 kleurverschuivingen bij bewegende sterren. Beweegt een ster zich van de waarnemer af, dan is de waargenomen kleur rood. Beweegt de ster zich naar de waarnemer toe, dan zal de waargenomen kleur blauw zijn. Klik hier voor meer info [onbekende link].

  Bij een snelheidscontrole met een lasergun zendt deze lichtgolven uit met een bepaalde frequentie. Een groot deel van die golven wordt door het te controleren voertuig gereflecteerd en komt bij de antenne van de lasergun terug. Botsen de overige lasergolven gedurende de meting tegen een stilstaand vreemd voertuig, dan zal de frequentie van de teruggekaatste lichtgolven naar de lasergun anders zijn dan de uitgezonden golven. Voor het ontvangen van deze verschillende lichtgolven is een lasergun niet ontworpen. Dit in tegenstelling tot de klassieke radar die juist is gebaseerd op het voordeel van het doppler-effect. Een lasergun is erop gericht om een 100% laserretour signaal te krijgen. Hoe hoger de concentratie van het retoursignaal vanuit het uitsluitend te meten voertuig hoe nauwkeuriger de uitslag voor het apparaat zou moeten zijn. Probleem is alleen dat het apparaat niet altijd een foutmelding geeft bij situaties waar meer dan een object wordt waargenomen. Het is dus tevens mogelijk dat het 100% retour signaal ook voor maar 80% afkomstig is van het te meten voertuig. Als de controlerende beambte tijdens de meting zijn hand niet stil genoeg houdt. Let wel! er wordt geschoten tot op 400 meter, bestaat er zeker de kans dat er tijdens de meting retoursignalen worden ontvangen van vreemde objecten. Beambten zelf zweren bij het gebruik van een statief. Alleen zo krijgt men volgens de beambten op eenvoudig maar doeltreffende wijze altijd raak en correcte resultaten.Het doppler-effect bij lichtgolven staat nog volledig in zijn kinderschoenen. Toen indertijd de eerste laserguns werden geproduceerd in de USA werd met deze doppler-effecten nog helemaal geen rekening gehouden. Ik betwijfel persoonlijk ten zeerste of de fabrikanten de afgelopen jaren hun laserapparatuur hebben aangepast op deze mogelijkheid van interferentie d.m.v. vreemde objecten die reageren d.m.v. reflectie of frequentie invloeden.

  Als de storingsproblematiek van tevoren bekend was, waarom is er dan niet op geanticipeerd en zijn er geen maatregelen getroffen om die storingen te voorkomen? Dat klinkt simpeler dan het is. De FDA (Food and Drug Administration) in de Verenigde Staten is internationaal de aangewezen organisatie voor toewijzing van laserlicht frequenties. Om tot een eensluidende klasse indeling van lasersystemen te kunnen komen, bepaalde de FDA destijds dat alle infrarood lasersystemen op 904 Nanometer dienen uit te zenden. Dat geldt voor de lasergun van politie, de LaserEcho systemen en tal van andere apparatuur.

  In feite stelt justitie momenteel dat ze geen boodschap hebben aan de klasse indeling die de FDA juist bewust in het leven heeft geroepen. En dus al helemaal niet geïnteresseerd zijn in de storingen die in de Verenigde Staten bekend zijn. Een voorbeeld waarbij in de Verenigde Staten diverse lasergun meting rechtszaken onschuldig zijn verklaart vind u hier in het Engels Ook wel de zogenaamde Bologna Slice court case genoemd.

  De betreffende zaak.

  De volgende tekst komt uit het forum van (voorheen) de tuftufclub.

  Nadat ik beschoten was door een lasergun moest ik voor de tweede keer in twee jaar verschijnen voor het kantongerecht in Maastricht (NL) wegens een snelheidsovertreding. De geconstateerde snelheid was 133 (129 na aftrek 4 km/h) waar 80 was toegestaan. De snelheid was waargenomen met een lasergun op 28 februari omstreeks 00:15 uur. Op deze dag was het gelukkig (toevallig echt waar) volle maan. Aangezien ik de eerste keer, twee jaar geleden, een straf kreeg van 3 maanden rij-ontzegging en een boete van meer dan 454,00Euro (HFL1000,00) kon ik het mij nu niet permitteren om onvoorbereid te verschijnen voor de rechtbank in Maastricht.

  Nog even ter info de vorige keer had ik een advocaat in de hand genomen. Afgezien dat deze heel veel geld heeft gekost heeft mij deze advocaat toentertijd niets extra’s opgeleverd in de vorm van strafvermindering etc.

  Tip! Neem alleen een advocaat als je zelf onzeker bent of b.v. nog nooit eerder voor de rechtbank hebt moeten verschijnen. Deze keer dus zonder advocaat gegaan maar wel met een 15 pagina tellende verdediging in viervoud die ik zelf had voorbereidt met de gegevens die alom bekend en vindbaar zijn op internet.

  Om het kort te houden heb ik het voor elkaar gekregen dat de geëiste straf van 6 maanden rij-ontzegging en de geldboete van wederom meer dan 500,00Euro onder invloed van mijn verdediging is teruggebracht naar alleen een betaling van 300,00Euro boete, mits ik zou afzien van het geëiste schriftelijke vonnis en het in hoger beroep gaan nadat tijdens de rechtszaak bleek dat justitie iets over het hoofd had gezien.

  Grappig was dat de bewuste rechter heel zelfbewust aangaf dat alle noodzakelijk gegevens m.b.t. de lasergun aanwezig waren. Afstandverklaring van de lasermeting tot mijn voertuig, controle rapport van kalibratie etc van de bewuste lasergun en ga zomaar door. Waar ik de rechter niets over hoorde zeggen was het certificaat dat elke agent dient te behalen alvorens hij een lasergun mag bedienen. Toen ik hem hieraan herinnerde reageerde de rechter dat hij hier nog nooit van had gehoord. Toen ik naar de officier van justitie keek voor haar reactie antwoordde zij hetzelfde als de rechter.

  Toen ik hierop antwoorde dat net zo goed als dat wij allemaal een rijbewijs nodig hebben alvorens te mogen autorijden dient ook een agent in het bezit te zijn van een zogenaamd laser schietbewijs. Enige hilariteit achter mij waar ongeveer 20 agenten in opleiding zaten. De rechter bleef serieus en gaf nogmaals aan dat hij hier nooit van had gehoord. Toen ik hierop antwoordde dat het dan toch echt wel nodig zou zijn dat mijn verhaal als schriftelijk vonnis zou moeten worden behandeld en dat ik graag de mogelijkheid kreeg om mijn verhaal aan te bieden aan de griffier en dat ik vriendelijk verzoek om mijn verhaal toe te voegen aan het proces verbaal van de zitting veranderde op slag de gehele situatie.

  De rechter bood mij aan om het een en ander buiten beschouwing te laten indien ik bereidt was om af te zien van schriftelijk vonnis. Voorgestelde straf werd plotsklaps van 500,00Euro naar 325,00Euro en omdat ik niet enthousiast genoeg reageerde nogmaals verlaagt naar 300,00Euro. De gegevens van de vorige snelheidsovertreding zou hij dan idem buiten beschouwing laten. Dus ik zou niet als recidivist worden afgehandeld wat natuurlijk weer gunstig is indien ik nogmaals zou moeten voorkomen wegens een snelheidscontrole.

  Uiteindelijk ben ik hier natuurlijk mee akkoord gegaan en heb ik verder dan ook afgezien van andere maatregelen. Ik had namelijk zelf reeds toegegeven dat ik natuurlijk 110 km/h had gereden i.p.v. de geconstateerde 129 km/h. Dus volledige vrijspraak was niet mijn doel. Wel was mijn doel om vooral geen rij-ontzegging te krijgen.

  Ik wil via deze iedereen die moet voorkomen na een laser of zelfs radarmeting absoluut alles te doen om de straf tot het maximale te beperken. Je kunt dit gemakkelijk zelf indien je bereidt bent om je zaak goed voor te bereiden.

  De informatie hiervoor is gelukkig vrij toegankelijk via internet. Ik heb mijn verdediging on line laten zetten bij <http://www.snelheidscontrole.be/gewonnen_van_lasergun.htm>

  Enkele belangrijke keynotes m.b.t. bovenstaande, De eerste keer dat ik moest voorkomen was voor een snelheidsovertreding van 240+ km/h De op dat moment mij volgende rijkspolitieauto nam waar hoe zijn afstand tussen mij en hem van 400 meter tot 600 meter uitgroeide terwijl zij zelf inmiddels 245 km/h op de klok hadden staan. Jullie snappen wel dat dergelijke zaken niet geliefd zijn bij onze burgervaders.

  In de rechtszaak melde ik in mijn pleidooi dat de in die nacht aanwezige volle maan er de oorzaak van was geweest dat ik 110 km/h had gereden. Toevallig kon ik mij nog herinneren dat het volle maan was en dat de interferentie van volle maan gigantisch kan zijn: Criminelen schijnen met volle maan meer crimineel gedrag te vertonen. Zwangere vrouwen hebben meer kans op bevallen op het moment van volle maan. De lichtgolven die de volle maan uitstralen kunnen invloed uitoefen op de lichtgolven die de laserstraal vormen. Dit lijkt allemaal grappig maar is het niet zolang als de rechtbank niet het tegendeel kan bewijzen.

  Om het verhaal van de lichtgolven kracht bij te zetten wees ik de rechtbank op een artikel van de ESA. Deze cosmos travellers hadden op hun site een artikel staan over de nieuwste ontdekkingen m.b.t. lichtgolven. Zij hadden ontdekt dat men aan de kleur van sterren in andere sterrenstelsels kon zien of deze ster naar ons toe of van ons af bewoog. Tevens hadden zij ontdekt dat het zo geliefde doppler-effect een negatief effect had op hun laser gestuurde satellieten en hierdoor een afwijking van meer dan 10% veroorzaakten. Kort samengevat doet men de laatste jaren ontdekkingen waar de lasergun-bouwers nooit rekening mee hebben gehouden. Vooral het negatieve effect van het doppler-effect is volgens mij iets waar mogelijkheden liggen voor meer vrijspraken.

  Een radar flitsapparaat is juist gebaseerd op het doppler-effect terwijl een lasergun hier juist problemen mee heeft en onder invloed hiervan verkeerde cijfers kan tonen op het display. In ieder geval diverse instanties en onderzoekers maken meer en meer bekend dat wij nog totaal niet op de hoogte zijn van de kracht en bijwerkingen van lichtgolven. En aangezien een laser uit lichtgolven bestaat is het handig om hier iets meer onderzoek naar te doen. Volgens de ESA hebben zij inmiddels ontdekt dat lichtgolven van verschillende komaf heel gemakkelijk met elkaar versmelten zonder dat het doelapparaat dit in de gaten heeft. Als we inmiddels zien tot wat lichtgolven in staat zijn. Neem b.v. de lichtgolven die data transporteren via glasvezel. Er bestaan zelfs netwerklampen die men op hoge kantoorgebouwen plaatst en waartussen een draadloos transport mogelijk is van meer dan 500 mb per seconde. Om maar aan te geven hoe supergeconcentreerd de opbouw van lichtgolven is. En als je dan nog nagaat dat er zoveel lichtgolven om ons heen rond golven zonder dat wij daar erg in hebben kun je op je vingers natellen wat hiervan de invloed kan zijn op lichtgolf gebaseerde apparatuur.

  Ik ga hier in de toekomst nog wat meer studie naar verrichten en zal iedereen op de hoogte houden van de uitslag via de website waar ik mijn pleidooi zal gaan plaatsen. In Amerika heeft reeds een advocaat het voor elkaar gekregen om in 7 rechtszaken waarbij de lasergun was gebruikt om vrijspraak te bepleiten met behulp van deze materie. In deze rechtszaken werd gesproken over de zogenaamde Bologna Slice <http://www.snelheidscontrole.be/de_bologna_slice_kwestie.htm>

  Dit is kort uitgelegd het volgende: In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de gebruikte laserstraal uit de lasergun niet sterk genoeg om met 3 milimeter uit de gun te vertrekken en om ook met 3 milimeter het voertuig te raken op de maximaal 400 meter toegestane afstand. Een laserstraal uit een lasergun is op 300 meter inmiddels 90 centimeter in doorsnee waardoor de kans bestaat op b.v. het volgende:

  Agent schiet rechts op het nummerbord waarbij 30% van de straal naast het voertuig door vloeit en vervolgens weerkaatst op de sneller en anders bewegende lichtmetalen velg van het beschoten voertuig. In tegenstelling tot een radar kan een lasergun deze retoursignalen verwerken zonder dat de gun een foutmelding weergeeft. Het resultaat hiervan + of - draagt natuurlijk niet bij tot een rechtsgeldige zuivere uitslag. Nog gekker wordt het wanneer de 30% stralen die langs het te meten voertuig schieten op een tegemoetkomend voertuig reflecteren. Ook dit kan zorgen voor afwijkende metingen. In mijn geval stond de agent op nog geen 15 meter van een gsm zendmast verwijderd toen hij mij belazerde. Op zich geen geldige reden aangezien we het hier over radiosignalen hebben i.p.v. lichtgolven. Maar toch toen ik dit idem ertussendoor gooide in de verdediging reageerde de rechter in de trant van wauw dat is een goeie.

  Feitelijk komt het er in zo’n rechtszaak op neer om de aanwezige officier van justitie en rechter te overbluffen met dusdanige technische kennis en voorbeelden dat ze beiden wel twee keer nadenken alvorens fout te reageren. In mijn geval was de officier van justitie een vrouw die in haar straf eis dan ook zelf letterlijk aangaf dat zij over te weinig kennis beschikte om iets zinnigs te kunnen zeggen op mijn verdediging. De rechter vond het in ieder geval allemaal wel prachtig en vroeg mij maar steeds waarom ik mij zoveel moeite had gedaan. Toen ik hierop melde dat ik geen zin heb om voor 129 km/h op te draaien terwijl ik niet harder had gereden dan 110 km/h reageerde hij vervolgens weer dat ik toch zeker niet van plan was om hier in hoger beroep mee te gaan. Toen ik ook hierop melde dat ik dat zeker zou doen aangezien ik geen zin had om onterecht veroordeeld te worden, wist hij genoeg en werd de zaak in den minne geregeld.

  Nog een andere tip: In mijn geval vroeg de rechter mij hoe ik zo zeker wist dat ik niet harder had gereden dan 110 km/h waarop ik het volgende antwoordde. Toen ik uit de bocht kwam en vervolgens op ongeveer 400 meter iets zag reflecteren dat leek op de reflectie van agentenkleding aan de zijkant van de weg keek ik als een soort van automatisme op mijn snelheidsmeter en zag dat ik 110 km/h reed. Om op dat moment het gas nog eens verder in te drukken om vervolgens met 129 km/h richting agenten te rijden zou toch werkelijk crimineel zijn geweest edelachtbare rechter.

  Waarop hij antwoordde: "inderdaad dat zou wel zeer onwaarschijnlijk zijn geweest waarna hij mijn uitleg voor serieus aanvaardbaar accepteerde."

  Nog iets belangrijks is het volgende: De vorige keer toen ik een advocaat in de arm had genomen waren de rechtbank en met name de officier van justitie veel beter voorbereidt op mijn zaak. Volgens mij heeft dit te maken met het feit dat wanneer je een advocaat in de arm neemt dat dit betekend dat de rechtbank hiervan vooraf in kennis is gesteld. Dit kan voor hen reden zijn om extra goed voorbereidt te zijn op jouw naderende zaak waardoor de verdediging natuurlijk beter zal moeten zijn. Beter is wanneer zij iemand verwachten zonder advocaat en denken dat deze zaak zo is opgelost. Als je dan een heel arsenaal van tegenfeiten op tafel gooit is het voor de rechtbank veel moeilijker om terplekke het tegendeel te bewijzen.

  Let op! Dit geld zeker wanneer je in hoger beroep gaat. Dat moet je echt alleen doen wanneer je iets concreets hebt ter verdediging. En dat is tegenwoordig heel moeilijk aangezien heel veel voorbeelden die ik hierboven reeds heb aangegeven mogelijk zijn en dus niet altijd waar zijn. Je moet als het ware zo zeker van je zelf zijn dat je durft op te bluffen richting een hoger beroep terwijl je in je zelf steeds voor ogen moet houden dat je je op tijd terugtrekt voordat het geheel daadwerkelijk uitloopt op een hoger beroep.

  Met andere woorden: Zonder bluf is het leven duf. Wanneer je zegt dat je niet harder dan 110 km/h hebt gereden i.p.v. 130+ is het van levensbelang dat je zelf als het ware 100 % ervan bent overtuigt bent dat je ook daadwerkelijk niet harder hebt gereden dan 110 km/h.

  Enige zelfmeditatie vooraf is dan ook wel aangewezen. Hier hoef je geen boek voor te raadplegen. Zelfmeditatie kan iedereen zelf zolang je maar bereidt bent om jezelf voor de volle 100% te concentreren op de herprogrammering van je gedachte (110 km/h, 110 per uur, 110, 110, 110 enz) Pers het in je hoofd en laat de rechter een zelfverzekerdheid toe stralen waar hij niet omheen kan. Blijf natuurlijk wel correct en wordt niet te opdringerig. Het is gewoon een kwestie van zelf heel overtuigt te zijn van je eigen onschuld afgezien van het feit of je nu 130 of 180 hebt gereden.

  Bron van deze tekst:

 • <=== Naar de Inhoudsopgave