CJIB

Wed 27-Oct-21 - 21:29:56

<=== Naar de Inhoudsopgave

WOB DwangSom Vordering

Bron: http://www.flitsservice.nl/phpBB/post3254033.html#p3254033
Samenvatting: Uiteindelijk kan je een DwangSom vorderen, vanwege het niet nemen van een besluit.

{Naam}
{Adres}
{Postcode} {Woonplaats}

Betreft: Vordering van dwangsom
Onze ref.: {mijn referentie/CJIB-nummer}
Uw ref. : {hun referentie}

                                                                                                                                                                        {Verzenddatum} {Plaats}

Aan:
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht

Lieve officier van justitie,

Naar aanleiding van een door mij ingediende verzoek tot informatie onder de Wob van {datum} met het CJIBnummer, zoals hierboven is genoemd, ontvangt u hierbij deze brief.

Vanwege te laat nemen van de beslissing op aanvraag van {datum}, is het CVOM op {datum} ingebreke gesteld wegens het uitblijven van een beslissing.

Als gevolg van het niet reageren op mijn aanvraag en ingebrekestelling is daarom op {datum} een dwangsom ingegaan wegens termijnoverschrijding met betrekking tot het nemen van een beslissing.

Het CVOM is mij daarom een dwangsom verschuldigd voor elke dag dat het in gebreke is gebleven, maar voor ten hoogste 42 dagen, conform artikel 4:17 van de Awb.

Volgens de Wet Dwangsom zijn deze dagen als volgt opgedeeld:

Eerste 14 dagen 20 per dag;
Tweede 14 dagen 30 per dag;
Derde 14 dagen 40 per dag.

Dwangsom begin: {begin-datum}
Dwangsom eind: {eind-datum}

Totaal aantal dagen:
14 dagen x 20 = 280,00
14 dagen x 30 = 420,00
14 dagen x 40 = 560,00

U heeft nog niet het besluit aan mij kenbaar gemaakt, daarom bedraagt de totale duur 42 dagen tegen een totaalbedrag van 1260,00.

Onder de AWB artikel 4:17 en 4:18 vorder ik een dwangsom, begroot op 1260,00 (zegge twaalfhonderzestig euro), waarbij ik uw betaling per ommegaande verwacht op onderstaand rekeningnummer:

Bankrekening: {rekeningnummer}

Ik verzoek u mij, uw besluit per post toe te zenden en de dwangsom begroot op 1260,00 over te maken op bovenstaand rekeningnummer.

Hoogachtend,

{Naam}

{Handtekening}


juni-2013

<=== Naar de Inhoudsopgave