CJIB

Wed 27-Oct-21 - 21:32:38

<=== Naar de Inhoudsopgave

WOB In Gebreke Stelling

Bron: http://www.flitsservice.nl/phpBB/post3225183.html#p3225183
Samenvatting: Laat de OvJ niets van zich horen, dan kan je hem in gebreke stellen.

{Naam}
{Adres}
{Postcode} {Woonplaats}

Betreft: Ingebrekestelling
Onze ref.: {mijn referentie/CJIB-nummer}
Uw ref. : {hun referentie}

                                                                                                                                                                        {Verzenddatum} {Plaats}

Aan:
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht

Lieve officier van justitie,

U heeft op {datum} j.l. d.m.v. een schrijven een verzoek ontvangen tot het ter beschikking stellen van aanvullende stukken en/ of informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Echter ik heb tot op heden geen enkele reactie van u mogen ontvangen.

Aangezien de wettelijke termijn van vier weken (artikel 6 lid 1 WOB), die geldt voor het ter beschikking stellen van de aanvullende stukken en/ of informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), inmiddels is verstreken, stel ik u hierbij in gebreke. U ontneemt mij namelijk de mogelijkheid tot het instellen van (verder) verweer, door middel een beroepsschrift binnen de daarvoor gestelde termijn. Derhalve teken ik op voorhand bezwaar aan tegen deze beschikking op nader te formuleren gronden.

Ik verzoek u uitdrukkelijk en dringend, om per ommegaande, gehoor te geven aan mijn verzoek om aanvullende stukken en/ of informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), zoals uiteen gezet in mijn eerder vermeld.

Tevens wijs ik u erop dat, als u in gebreke blijft met betrekking tot het toesturen van aanvullende stukken en/ of informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), dat ik na twee weken na dagtekening van dit schrijven recht heb op een dwangsom. Deze dwangsom loopt per dag dat u geen gehoor geeft aan mijn verzoek. Dit op basis van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ik zie uw reactie op mijn schrijven met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

{Naam}

{Handtekening}


juni-2013

<=== Naar de Inhoudsopgave