CJIB

Wed 27-Oct-21 - 22:19:54

<=== Naar de Inhoudsopgave

Antwoorden en brieven

Samenvatting: Een verzameling van (standaard) brieven en antwoorden in een eenvoudige Mulder-zaak

Hieronder volgt een verzameling van (standaard) brieven en antwoorden in een eenvoudige Mulder-zaak (zonder WOB-bewscherming erbij). Wees zo vrij om het door te lezen, wees zo vrij om de inhoud te gebruiken.

AntwoordAccept-giro - De eerste.
Brief Bezwaarschrift - Eerste.
AntwoordGehoord worden - Uitnodiging.
Brief Gehoord worden - Antwoord.
AntwoordOfficier van justitie - Antwoord.
AntwoordAccept-giro - Tweede.
Brief Beroepschrift - Tweede - Rechtbank.
AntwoordZekerheidstelling - Eerste oproep.
AntwoordZekerheidstelling - Herinnering.
AntwoordRechtbank - Antwoord.
Dossier Rechtbank - Dossier opvragen
Zitting Rechtbank - Ter zitting.


Accept-giro - De eerste.

Reageer altijd, op elke acceptgiro, die u van het CJIB ontvangt. Niet reageren betekent dat de incasso-procedure aan een (gerechts)deurwaarder wordt overgedragen, die daar weer belachelijk hoge tarieven voor berekenen. Echter alle bijkomende kosten van de deurwaarder worden aan u doorberekend.
 • 25,00 per extra bezoek dat u niet thuis bent, wordt erg makkelijk aan u doorgerekend voor een extra afdruk (weet ik uit eigen ervaring).

  Bezwaarschrift - Eerste.

  Maak ook gebruik van de WOB-bescherming om stukken (documenten) uit het dossier van de OvJ te ontvangen (zie FlitsService.nl voor meer info over de WOB).

  {eigen naam}
  {straatnaam}
  {postcode} {woonplaats}

  Betreft: Bezwaarschrift CJIB-nummer {cjib-nummer}

  {woonplaats} - {verzenddatum}

  Officier van Justitie
  Postbus 50000
  3500 MJ Utrecht

  Geachte mijnheer/ mevrouw.

  Hierbij teken ik, {voornamen} {achternaam}, geboren op {geboorte-datum} te {geboorte-plaats}, wonende te {straatnaam_huisnummer}, postcode {postcode}, te {woonplaats}, tegen deze beschikking (CJIB-nummer {cjib-nummer}) bezwaar in tegen bovenvermelde zaak.

  De reden is dat er geen proces-verbaal is opgemaakt en de kenteken en bestuurder gegevens niet gecontroleerd zijn. Ik ontken dat het mijn kenteken is waar de beschikking over gaat. De gegevens vermeld op de door u toegezonden beschikking kan ik niet verifiëren op juist- en echtheid. Als kentekenhouder heb ik het recht om te controleren of uw constatering ook juist is.

  Ik ga niet akkoord met de beschikking.

  Hoogachtend,

  {afzender-naam}
  {handtekening}

  Bijlage: copy CJIB-nummer {CJIB-nummer}.


  Gehoord worden - Uitnodiging.

  Onderwerp: Ontvangst bevestiging - foto inzien.

  Op {datum} hebt u beroep ingesteld tegen bovenstaande beschikking. In uw brief stelt u dat de constatering onjuist is.

  Ik heb bij de politie de gemaakte foto's opgevraagd. Uit de foto's blijkt dat op {datum} met het voertuig (voorzien van kenteken {kenteken}) te snel is gereden. Dit voertuig staat op uw naam. De bestuurder kon toen niet staande gehouden worden. Het is dus mogelijk dat niet u, maar een ander de bestuurder is geweest. Echter de kentekenhouder blijft in dit geval aansprakelijk voor de geconstateerde gedraging.

  Ik ben van plan het beroep ongegrond te verklaren en de bschikking te bekrachtigen. Voordat ik dit doe stel ik u in de gelegenheid binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief de gemaakte foto's op het parket te komen bekijken. Bij inzage moet u zich wel kunnen legitimeren. U kunt tevens binnen de gestelde termijn schriftelijk aangeven of u gehoord wilt worden. Als ik geen reaktie van u ontvang binnen de gestelde termijn, zal ik mijn besluit uitvoeren.

  Hoogachtend,

  De officier van justitie, ... ... ...

  Ook mogelijk is deze brief:

  Onderwerp: Ontvangst bevestiging

  Naar aanleiding van het door u ingediende beroepschrift tegen een u opgelegde administratieve sanctie met het bovenstaande beschikkingsnummer deel ik u mede, dat uw beroep door mij in behandeling is genomen onder registratienummer {registratie-nummer}. U wordt verzocht bij eventuele correspondentie dit nummer te vermelden.

  U en/ of uw gemachtige heeft het recht een mondelinge toelichting op uw beroeschrift te geven. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoek ik u om dit, binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven, schriftelijk kenbaar te maken. Indien u in uw beroepschrift reeds alle bezwaren naar voren hebt gebracht, zal een mondelinge toelichting veelal overbodig zijn.

  U bent in ieder geval niet verplicht om te verschijnen. Indien het beroep (kennelijk) ongegrond, niet-ontvankelijk of gegrond is, zal de officier van justitie uw verzoek om te worden gehoord niet honoreren. U ontvangt hiervan geen afzonderlijk bericht.

  De officier van justitie wijst u op het feit dat u zich voor het inzien en/ of het verkrijgen van een eventuele foto dient te wenden tot de politieinstantie, genoemd op de beschikking van het CJIB.

  Over de afloop van uw beroep wordt binnen 16 weken een beslissing genomen. U kunt met betaling van de opgelegde sanctie wachten tot de afloop van uw beroep bekend is.

  Hoogachtend,

  De officier van justitie.


  Gehoord worden - Antwoord.

  BETREFT: BEZWAAR-SCHRIFT, CJIB-NUMMER: {cjib-nummer}

  Geachte meneer/ mevrouw.

  Op {datum} heeft u gereageerd op mijn beroep, betreffende bovengenoemde beschikking.

  Ik ga niet op uw voorstel in om op het parket gehoord te worden, c.q. mondeling toe te lichten. U stelt dat er eventueel foto's van de geconstateerde overtreding zijn. Echter ik verzoek u om afdrukken van deze foto's naar mij toe te sturen, inclusief alle andere documenten die voor deze zaak van belang zijn om een goed onderbouwde verdediging te kunnen vorbereiden, dan wel te kunnen maken (inclusief een zaak overzicht van het CJIB, inclusief een kenteken-overzicht uit het kenteken-register, inclusief een eventueel proces-verbaal).

  Artikel 7.1 van de Wet Openbaarheid van Bestuur stelt dat het bestuursorgaan de informatie verstrekt, die betrekking hebben op de documenten die de verlangde informatie bevatten (in de vorm van een kopie, een andere vorm die de letterlijke inhoud verstrekt, een uittreksel of een samenvatting). Artikel 7.2 van dezelfde Wet Openbaarheid van Bestuur stelt dat het bestuursorgaan rekening houdt met de voorkeur van degene die het verzoek indient. Mijn voorkeur hiervoor is: het op papier toezenden naar mij.

  Nogmaals, als kentekenhouder heb ik het recht om te controleren en te verifiëren of uw constatering ook juist is.

  Hoogachtend,

  {afzender}


  Officier van justitie - Antwoord.

  Beslissing op het beroep, ingesteld tegen de beschikking met bovenvermeld beschikkingsnummer.

  Betrokkene ontkent in het beroepschrift dat de gedraging is verricht.

  Overwegende, dat het beroepschrift binnen de daarvoor gestelde termijn is ingekomen, zodat betrokkene ontvankelijk is in het beroep.

  Ten aanzien van het beroep is het volgende in overweging genomen: De door betrokkene aangevoerde argumenten waarom de administratieve sanctie niet had moeten worden opgelegd zijn, gelet op de wettelijke bepalingen en afgewogen tegen de overige gegevens in deze zaak, naar het oordeel van d eofficier van justitie ontoereikend om de beschikking te vernietigen of de sanctie te matigen. Betrokene ontkent de gedraging.

  De regiopolitie heeft van de bestreden gedraging een foto-afdruk gemaakt. Daaruit is gebleken dat betrokkene de edraging heeft verricht.

  De officier van justitie verklaart daarom het beroep ongegrond.

  Van het CJIB ontvangt u binnenkort een nieuwe acceptgiro met daarop het te betalen bedrag en de aanwijzingen voor de wijze van betaling. Tevens is daarop vermeld de kantonrechter bij wie en de wijze waaop u desgewenst beroep tegen deze beslissing kunt instellen. Hoogachtend,

  De officier van justitie.


  Acceptgiro - Tweede.

  Beslissing van de officier van justitie op het beroep, ingesteld tegen bovengenoemde beschikking.

  De officier van justitie heeft op het beroep, ingesteld tegen bovengenoemde beschikking, beslist. Voor de inhoud en motivering van de beslissing wordt verwezen naar de door de officier van justitie afzonderlijk verzonden motivering.

  Niet mee eens - beroepschrift sturen naar etc etc etc.


  Beroepschrift - Tweede - Rechtbank.

  {eigen naam}
  {straatnaam}
  {postcode} {woonplaats}

  Betreft: Beroepschrift CJIB-nummer {cjib-nummer}

  {woonplaats} - {verzenddatum}

  Officier van Justitie
  Postbus 50000
  3500 MJ Utrecht

  Geachte mijnheer/ mevrouw.

  Hierbij stel ik, {voornamen} {achternaam}, geboren op {geboorte-datum} te {geboorte-plaats}, wonende te {straatnaam_huisnummer}, postcode {postcode}, te {woonplaats}, tegen deze beschikking (CJIB-nummer {cjib-nummer}) beroep in tegen bovenvermelde zaak.

  De reden is dat er geen proces-verbaal (inclusief foto-afdrukken en geen zaak-overzicht) is opgestuurd, zodat de kenteken en bestuurder gegevens niet door mij gecontroleerd kunnen worden. Ik ontken dat het mijn kenteken is waar de beschikking over gaat. De gegevens vermeld op de door u toegezonden beschikking kan ik niet verifiëren op juist- en echtheid. Als kentekenhouder heb ik het recht om te controleren of uw constatering ook juist is.

  --> Is er wel een foto gestuurd dan wordt de reden:

    De reden is dat ik het niet mee eens ben dat ik een slecht kopietje van foto's ontvangen heb en niet kan controleren of het inderdaad om mijn kenteken gaat. Als bestuurder mag ik immers ook niet rondrijden met een kopie van mijn rijbewijs, kentekenbewijs en APK-papieren.

  Bovendien is er geen proces-verbaal (inclusief zaak-overzicht, ijkrapport, etc) opgestuurd, zodat de kenteken en bestuurder gegevens niet door mij gecontroleerd kunnen worden. Ik ontken dat het mijn kenteken is waar de beschikking over gaat. De gegevens vermeld op de door u toegezonden beschikking kan ik niet verifiëren op juist- en echtheid. Als kentekenhouder heb ik het recht om te controleren of uw constatering ook juist is.

  Ik ga niet akkord met de beschikking.

  Hoogachtend,

  {afzender-naam}

  {handtekening}

  Bijlage: copy CJIB-nummer {CJIB-nummer}.


  Zekerheidstelling - Eerste oproep.

  Naar aanleiding van het door u bij het kantongereckt ingestelde beroep tegen de beslissing van de officier van justitie inzake debeschikking waarbij u een administratieve sanctie is opgelegd, deel ik u het volgende mede.

  Uw beroep is door mij in behandeling genomen onder registratienummer {registratie-nummer}.

  Op grond van artikel 11 van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften dient u zekerheid te stellen door betaling van de opgelegde sanctie. Het bedrag aan zekerheidstelling is gelijk aan de opgelegde sanctie. De zekerheid moet worden gesteld bij het CJIB hetzij door middel van de u gezonden acceptgiro, hetzij door storting op postbankrekeningnummer {rekening-nummer} van het CJIB te Leeuwarden. De zekerheidstelling dient te geschieden 2 weken na verzending van deze mededeling.

  Indien de zekerheidstelling niet binnen deze termijn is geschied, kan uw beroep door de kantonrechter niet ontvankelijk worden verklaard.

  Hoogachtend,

  De officier van justitie.


  Zekerheidstelling - Herinnering.

  Naar aanleiding van het door u bij de kantongerecht ingestelde beroep, heb ik u eerder bericht dat u zekerheid dient te stellen voor de betaling van de u opgelegde sanctie.

  Volges mededeling van het CJIB heeft u niet betaald binnen de in die brief aangeduide termijn. Hierbij stel ik u in de gelegenheid om dat alsnog te doen binnen 2 weken na verzending van deze brief.

  Ik wijs u nogmaals op het volgende:
  Op grond van artikel 11 van de Wet Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften dient u zekerheid te stellen voor de betaling van de opgelegde sanctie. Het bedrag aan zekerheidstelling is gelijk aan de opgelegde sanctie. De zekerheid moet worden gesteld bij het CJIB hetzij door middel van de u gezonden acceptgiro, hetzij door storting op postbankrekeningnummer {rekening-nummer} van het CJIB te Leeuwarden.

  Indien de zekerheidstelling niet binnen 2 weken na verzending van deze brief is geschied, kan uw beroep door de kantonrechter niet ontvankelijk worden verklaard.

  Hoogachtend,

  De officier van justitie.


  Rechtbank - Antwoord.

  Beschikking

  In het kader van de wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) in zake het beroep van: {naam} {adres} (betrokkene) tegen de beslissing van de officier van justitie van {datum}.

  Motivering van de beslissing.

  Aan {naam} is een administratieve sanctie opgelegd. Betrokkene heeft tegen die sanctie beroep ingesteld bij de officier van justitie. De officier van justitie heeft dat beroep beslist. Betrokkene heeft op {datum} bij de kantonrechter beroep ingesteld tegen die beslissing van de officier van justitie.

  Betrokkene heeft geen zekerheid gesteld, hoewel betrokkene daartoe tweemaal is aangeschreven en op de consequentie is gewezen van het niet stellen van zekerheid.

  De kantonrechter kan het beroepschrift niet in behandeling nemen. Betrokkene heeft geen zekerheid gested. ook heeft betrokkene geen feiten of omstandingheden naar voren gebracht op grond waarvan zou kunnen worden geoordeeld dat, hoewel er geen zekerheid is gesteld, niet-ontvankelijkheid achterwege zou moeten blijven.

  Beslissing.

  De kantonrechter verklaart betrokkene niet-ontvankelijk in het beroep.

  Aldus gegeven door mr {naam} op {datum} in tegenwoordigheid van de griffier.


  Tegen deze beslissing kan ingevolge artikel 14 WAHV hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te {plaats}, door binnen 6 weken na verzending van deze beslissing een gemotiveerd en ondedrtekend beroepschrift in te dienen bij de sector kanton van de rechtbank te {plaats}, Postbus {postbus}, {postcode} {plaats}.

  De wet gaat uit van een geheel schriftelijke procedure, tenzij bij het beroepschrift om een behandeling ter zitting is gevraagd.

  {Rechtbank-stempel}


  Verdere briefwisseling wordt nog ingetikt.
  Rechtbank - Dossier opvragen.

  Gaat u naar de rechtbank, bereid u goed voor. Zodra u de uitnodiging voor de "excursie" in de bus krijgt, zal er een regel in staan over het inzien van het dossier. U kan het dossier opvragen.

  {eigen naam}
  {straatnaam}
  {postcode} {woonplaats}

  BETREFT: Opvragen dossier, CJIB-NUMMER: {CJIB-nummer}
  Mulder-bezwaar: {Mulder-nr van de rechtbank} - {Lokatie rechtbank}

  {woonplaats} - {verzenddatum}

  Rechtbank Groningen
  Sector Kanton
  t.a.v. Griffier
  Postbus {postbus-nr}
  {postcode} {plaats}

  Geachte Griffier.

  Bij deze verzoek ik, {voornamen} {achternaam}, geboren op {geboorte-datum} te {geboorte-plaats}, wonende te {straatnaam_huisnummer}, postcode {postcode}, te {woonplaats}, om toesturing van (een copy van) het (totale) dossier van bovengenoemde zaak.

  De Officier van Justitie heeft verzuimd om dit te doen. En ik weet dat er een dossier aangemaakt is, c.q. aanwezig is, bij het doorsturen van deze zaak naar de kanton-rechter.

  Artikel 7.1 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) stelt dat het bestuursorgaan de informatie verstrekt, met betrekking tot de documenten die de verlangde informatie bevatten (in de vorm van een kopie, een andere vorm die de letterlijke inhoud verstrekt, een uittreksel of een samenvatting). Artikel 7.2 van dezelfde WOB stelt dat het bestuursorgaan rekening houdt met de voorkeur van degene die het verzoek indient. Mijn voorkeur hiervoor is: het op papier toezenden naar mij.

  De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in deze wet gestelde termijn van twee weken.

  Hoogachtend,

  {naam}
  {handtekening}


  Rechtbank - Ter zitting.

  Nogmaals, gaat u naar de rechtbank, bereid u goed voor. Niet gaan is (bijna) per-definitie verliezen. Schrijf desnoods thuis eerst een pleidooi op papier. U krijgt de gelegenheid om deze voor te lezen. Eventueel kan u een tweede uitdraai maken voor de griffier (hier kan de rechter nog nalezen wat uw verdediging was).

  De eerste twee zinnen, waarmee een (pleidooi voor de) verdediging zou moeten beginnen, zijn:

  1) "Aller eerst wil ik aangeven dat ik geen juridische deskundige ben, maar wel van diverse bronnen gebruik gemaakt heb voor het inwinnen van juridische kennis."
  ==> Dit vormt een soort excuus voor uw onwetendheid in de juridische procedures. Een verzoek om rekening te houden dat u niet alle moeilijke termen zal begrijpen. Maar ook een feit dat u zelf overal gezocht heb (via kennissen, op internet?).

  2) "Tevens wil ik opnoemen dat een bezwaar- en beroepschrift vormvrij is en dus niet gebonden is aan specifieke regels over hoe deze er uit moet zien."
  ==> Hiermee geeft u aan dat er wettelijk niets geregeld is over standaard bezwaar-schriften.


  Ga er van uit dat u maar 1 poging krijgt om u te "verdedigen". Dus zet alle mogelijke (aannemelijke) argumenten op papier.

  Blijven noemen dat u twijfelt aan de meting. Tenslotte heeft u als kentekenhouder (of als verdachte (dit klinkt lekker dramatisch)) het recht om te controleren en te verifieren of hun constatering juist is.

  Is er echt weinig bewijs materiaal, dan concluderen dat niet bewezen is dat u daar was. Erbij zeggen dat het aan de ovj is om te bewijzen dat u het WEL was. Tenslotte hoeft u, als verdachte, niet mee te werken aan uw eigen veroordeling.

  Het is een beetje schipperen tussen onwetendheid en betweterigheid.

  De rest van dit pleidooi wordt maatwerk, geheel afhankelijk van het bezwaar-traject, de constatering, de eigen belevenis en de eigen motivatie tot het verricht van een aktie die vermoelijk als overtreding beschouwd zou kunnen worden.

  Zorg dat u een duidelijke eind-conclusie heb. Maak het de rechter zo makkelijk mogelijk waarom jij gelijk zou moeten krijgen (officieel gezegd: waarom uw bezwaar gegrond verklaard moet worden). Zet uw redenatie zo goed mogelijk neer.

  Zorg ook dat u meerdere argumenten heb waarom u gelijk zou moeten krijgen.

  Alles wat de rechter zelf moet of kan verzinnen (hoe logisch het ook is), daar kan u vanuit gaan dat dat juist niet gebeurt. En is een gemiste kans. De rechter is (als het goedis) een onpartijdig persoon, die alleen oordeelt aan de hand wat beide partijen (zowel de ovj, als uzelf) uit hun eigen naar voren brengen.


  Eindig uw verhaal met: "Als u, edelachtbare, besluit om mijn bezwaar toetekennen, wil ik u verzoeken om voor mij een onkosten-vergoeding toe te wijzen."

  Eventueel kan u uw verdediging nog afsluiten met: "Ik dank u wel."

  Nogmaals, bereid u thuis voor. Het volgende komt uit de praktijk.

  Verkort dan even wat details...

  Zaal vol jongeren, en tot mijn grote verbazing maakten ze allemaal de zelfde fout: Direct toegeven dat ze het gedaan hadden. De 288 euro's vlogen om de oren. Ja maar dit en ja maar dat helpt dan niet. Toegeven is schuld bekennen en dus schuldig dus veroordeeld.

  Toen kwam ik. Helaas zaten er toen nog maar 3 anderen in de zaal. Iedereen had alleen z'n dagvaarding bij zich, en daarom gingen de wenkbrouwen van rechter, OvJ en Griffier ook wel omhoog toen ik aankwam met keurig in drievoud mijn verdediging. De rechter begon toch zijn verhaal met "U wordt verdacht van het feit dat u met 35 kilometer te hard in de stad zou hebben gereden op die en die datum vorig jaar zomer. Klopt dat?

  "Ja, dat klopt, daar wordt ik van verdacht," antwoordde ik. Maar ik kan me daar niks van herinneren. En ik heb ook helaas, ondanks mijn verzoeken, tot twee keer toe aan de OvJ, waarvan de laatste keer aangetekend, zoals u kunt zien in de bijlagen, geen enkel bewijs mogen ontvangen dat ik dat ook daadwerkelijk geweest ben. En daarom verzoek ik dan ook om vrijspraak.

  "U had toch op dat moment de auto in uw bezit?" "Ja, maar daarmee is niet bewezen dat ik het was die daar reed. Nogmaals, waarom heb ik daar geen bewijs van gekregen?"

  "Wie was het dan?" "Dat hoef ik u niet te zeggen." Toen keek hij me erg kwaad aan. Ik keek hem recht in de ogen terug en herhaalde zijn eigen woorden: "Ik ben niet verplicht antwoord te geven. En daarnaast, het gaat hier om het feit dat IK verdacht wordt, en u verwacht toch niet van me dat ik iemand anders verdacht ga maken?" Hij keek mij nog even peinzend aan en vroeg toen aan de OvJ of zij haar verhaal wilde doen.

  Die hakkelde het een en ander aan onzin uit over dat ik de bestuurder kon zijn en dat er met de foto voldoende bewijs was.

  Wat ik er toen nog op had te zeggen, vroeg de rechter.

  Ik antwoorde dat ik mijn verhaal wel wilde herhalen, over het feit dat ik geen dossier van de OvJ heb toegestuurd gekregen, dat er blijkbaar niet eens een foto is gemaakt, of die is kwijt geraakt, en dat er geen bewijs is dat het om MIJN persoontje gaat.

  De rechter keek mij nog eens peinzend aan en moest toen glimlachen. Hij besliste het volgende: Gezien het feit dat het voor minimaal 95% zeker moet zijn dat verdachte ook schuldig is, en er in deze zaak GEEN voldoende bewijs is, beslis ik dat de verdachte wordt VRIJGESPROKEN!!!

  Als laatste voegde hij nog toe (het was wel een sympathieke!!!) dat er dus op deze aardbol iemand rondloopt die deze overtreding heeft begaan en dus heel veel geluk heeft gehad...

  Ik antwoorde: "Ja, dat is zeker een bofkont..."

  bron: tuftufclub.com (deze site bestaat niet meer)

  Bron: http://images.flitsservice.nl/juridisch/html/weetjes.htm


 • <=== Naar de Inhoudsopgave