CJIB

Wed 27-Oct-21 - 20:51:47

<=== Naar de Inhoudsopgave

WOB naast Mulder

Samenvatting: Vraag papieren op via de Wet Openbaarheid Bestuur om een beschikking aan te vechten

De WOB-procedure naast een Mulder-Beschikking

InleidingInleiding
Rechter Rechtbank Sector Bestuursrecht
Uitsp.RvSUitspraak Raad van State
OpmerkingOpmerkingen


Inleiding.

Sinds 2006 heeft Justitie een centraal punt opgericht die alle bezwaarschriften afhandelt: de CVOM (Centrale Verwerking Openbare Ministerie, Postbus 50000 te Utrecht). Waarschijnlijk is de bezwaar-schriften stroom zo hevig geworden dat de diverse officieren van justitie, verspreidt over de diverse recht-districten en kantons er te veel werk aan hadden. Blijkbaar dient het CVOM om de meeste bezwaarschriften te tekkelen, al of niet met een standaard antwoordje (al of niet aangevuld met een eenvoudig stenciltje waarom je geen bezwaar meer hoeft aan te tekenen).

Gelukkig zijn er voldoende sites op internet te vinden die de burger niet ontmoedigen en de burger wel helpen met bezwaarschriften.

Om het CVM min of meer te dwingen om WEL zijn werk naar behoren te doen, is de Barber-Bezwaar ontwikkeld. Deze komt in het kort neer op het volgende:

Wil je dat hele proces op tilt laten slaan? Stuur dan voor je je Mulderbezwaar gaat schrijven, eerst een verzoek om je dossier gegevens toegestuurd te krijgen en beroep je daarbij op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Denk hier vooral aan het ijkrapport.

Heb je je dossier, dan kun je zien wat ze precies tegen je hebben. Je kunt zo een veel beter bezwaarschrift sturen!

Autheur: Barbertje
Bron: FlitsService.nl

Een nieuwe zeer doeltreffende manier om aan je dossiergegevens te komen is dit te doen via een beroep op de Wet Openbaarheid van Beroep Onder de WAHV (wet Mulder) is het niet verplicht om jouw de door jou gevraagde stukken, foto's ed. toe te sturen. Ook in strafrechtzaken kan dit zeer goed toegepast worden voor bv. het opvragen van het PV en het ijkrapport. Maar ik beperk me in dit topic tot de Mulderwet zaken. Specifieke zaken voor strafrecht volgt in een ander topic.

De WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR heeft niets, maar dan ok niets met de Mulderwet te maken. Het is een wet die je er extra bijhaalt. De wet is gemaakt onder het Bestuursrecht (Awb) en is er om jouw gegevens op te vragen bij iedere openbare bestuurseenheid. Denk hierbij aan Rijk, Provincie, Gemeente. En alle organisaties die hier onder hangen. Zoals bv. de belasting, het UWV, en dus ook het OM. Er is een uitzondering en dat is de AIVD.

Wat het OM NIET onder de Mulderwet hoeft af te geven moet zij WEL onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Dus daar maken we gebruik van. De Wob valt ook niet onder de sector Kanton, maar onder de sector Bestuursrecht.

Om een juist bezwaar te schrijven, is er een stappenplan gemaakt op FlitsService.Nl.


Rechtbank, Sector bestuur.

Mocht het zover komen dat de zaak voor de Bestuursrechter komt, wat overigens niet voorstelbaar is, de OvJ past wel op!, dan gelden er de volgende spelregels:

Een procedure voor de Bestuursrechter is vrijwel alleen een schriftelijke afhandeling, alleen in heel gecompliceerde zaken zal de rechter tot een zitting besluiten.

Voor het aangaan van een procedure onder de Bestuursrechter is een eenmalig bedrag van Eu143.00 griffierechten van toepassing (via acceptgiro). Dit griffierecht en eventuele andere kosten die je moet maken, kun je later op de verliezende partij verhalen.

Met de verkregen documenten via de Bestuursrechter kun je nu je procedure onder de Mulderwet (of strafrecht) vervolgen bij de Kantonrechter.

Valt de zittingsdag van de Kantonrechter voor het einde van de procedure bij de Bestuursrechter, dan zal de Kantonrechter niet overgaan tot zijn behandeling, maar de zaak aanhouden tot na het einde van de zaak onder de Bestuursrechter.

Bron van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Wanneer je je dossier (eindelijk) ontvangen heb, kan je de zaak afhandelen volgens 1 van de andere methodes.


Uitspraak Raad van State

Inmiddels heef de Raad van State een uitspraak gedaan in zaken die betrekking hebben op de Wob. De OvJ VERLIEST !!!!

De Raad van State heeft in de uitspraak met kenmerk 200405147/1 (LJN AT7485 - datum 15 juni 2005) bepaald dat wie gesnapt is door een flitspaal of andere apparatuur waarmee snelheidsovertredingen worden vastgesteld, na beboeting mag vragen om inzage in de ijkrapporten om zo te controleren of de apparatuur wel betrouwbaar is en goed afgesteld.

Het Openbaar Ministerie verzette zich zonder succes tegen de inzage, uit vrees dat snelheidsovertreders zand in de machine gaan strooien.

bron: advocatenblad

Opmerking Warmaster: Dus in gewone mensentaal, als je dit hierboven bij je bezwaarschrift doet moeten ze ALTIJD met het ijraport over de brug komen?

Opmerking Kiwi45: In je bezwaarschrift neem je de volgende zin op: "Aangezien ik de juistheid van de meting in twijfel trek, omdat ik zeker weet dat ik op die plek niet te hard heb gereden, verzoek ik u door middel van een ijkrapport aan te tonen dat de gebruikte apparatuur ten tijde van de meting ingesteld was conform de daartoe geldende richtlijnen. Ten overvloede wijs ik u op het arrest AT7485, Raad van State, 200405147/1, waarin overduidelijk is vast komen te staan dat zulk een inzage mij rechtens toekomt."

Bron: FlitsService.nl


Opmerkingen

Om van het bovenstaande gebruik te maken, moet je na een aantal keren (eerst als bovenstaand Bezwaarschrift in 1e termijn, plus een antal keren per telefoon er om vragen) het volgende naar de OvJ sturen:

Al mijn voorgaande verzoeken om toezending van stukken en om informatie zijn, voor zover nodig, tevens verzoeken om toezending althans afgifte van stukken op een wijze als bedoeld in artikel 7, eerste lid, sub a, van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Voor zover van toepassing, dienen mijn verzoeken eveneens geacht te zijn gedaan in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ik wijs u er op dat, gelet op de door mij naar voren gebrachte argumenten, alle door mij gevraagde stukken deel moeten uitmaken van het dossier van uw parketorganisatie. Een verwijzing naar het politiekorps en/of enig ander bestuursorgaan kan om die reden dus geen grond zijn om de door mij gevraagde informatie te weigeren. Ik wil u wijzen op het feit dat u op mijn verzoek in het kader van de Wob op grond van artikel 6 van de Wob binnen twee weken een besluit dient te nemen. Ik voeg gemakshalve voor u de tekst van artikel 6 Wob in:

"Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker."

Het is mij bekend dat Officieren van Justitie tot voor kort in de regel afwijzende beslissingen troffen op een Wob-verzoek als hiervoor gedaan, met de argumentatie dat artikel 11, lid 1 Wahv een bijzondere en uitputtende openbaarmaking zou behelzen, waarvoor de Wob zou moeten wijken, dan wel met de argumentatie dat de stukken waarom is verzocht, geen bestuurlijke aangelegenheid zouden behelzen als bedoeld in artikel 1, onder b van de Wob. Die argumentatie faalt een en andermaal en is in strijd met geldend recht. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in zijn uitspraak d.d. 15 juni 2005, zaaknummer 200405147/1 (LJN 7485), bepaald dat de bedoelde weigeringsgronden van Officieren van Justitie ondeugdelijk zijn. Ik concludeer dat u mijn Wob-verzoek dient in te willigen, zoals ook in andere casus inmiddels is beslist door het College van procureurs generaal. Voor zover nodig, verwijs ik u gaarne naar het College van procureurs generaal, afdeling bestuurlijke en juridische zaken.

Bron: EVRM op Onzinboetes.nl

Dit is het ultieme pressiemiddel om de OvJ te bewegen, jou ALLE documentatie toe te sturen op grond van de bovenstaande uitspraak van de Raad van State.

Ook de insteek binnen het Bestuursrecht is hiermee anders en een stuk sterker dan een Klaagschrift bij de Bestuursrechter.

ROSCO P, schrijft hierover bij de collega-site (OB.nl):

De WOB-procedure is een andere procedure dan de WAHV-beroepsprocedure. Je kunt bij de kantonrechter in de WAHV-procedure niet klagen over de weigering van de OvJ om te voldoen aan je WOB-verzoek, omdat de kantonrechter niet bevoegd is daarover te oordelen. Als je wilt opkomen tegen een afwijzing van (of het niet beslissen op) een WOB-verzoek, moet je daartegen een bezwaarschrift indienen bij de OvJ. Die zal dan een beslissing op bezwaar moeten nemen, waartegen dan weer beroep op de rechtbank openstaat. Daartegen staat dan weer hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bron: www.ob.nl

Dus de OvJ mag z'n eigen graf graven. Hoewel ... na alle pogingen gaat ook de OvJ (en dus het CVOM) zich wapenen tegen deze taktiek. Maar voorlopig ... ( schreef ik op januari 2008)


Bron: FlitsService.nl

<=== Naar de Inhoudsopgave